Profil

 

Ústav imunologie v sobě propojuje univerzitní a nemocniční část, organizačně spadající pod Lékařskou fakultu UP Olomouc a Fakultní nemocnici v Olomouci. Univerzitní část zajišťuje výuku v oblastech teoretická, laboratorní a klinická imunologie v podobě základního kurzu ve třetím ročníku oboru všeobecné lékařství a čtvrtém ročníku oboru zubního lékařství a volitelných předmětů z klinické imunologie ve čtvrtém a pátém ročníku obou oborů. Klinická část zajišťuje rutinní laboratorní diagnostiku imunologických parametrů pro potřeby FN Olomouc a některých extramurálních pracovišť. Jak univerzitní tak nemocniční část ústavu je intenzivně zapojena do výzkumně experimentální činnosti, která je zaměřena na studium mechanismů indukce imunitní odpovědi, mechanismů rozvoje autoimunitních onemocnění, mechanismů regulace imunitní odpovědi u nádorových onemocnění a vlivu HLA na úspěch transplantací krvetvorných kmenových buněk a orgánů. Ústav imunologie působí rovněž jako školící pracoviště pro lékaře před atestací v oboru alergologie a klinická imunologie, zajišťuje výuku studentů v doktorském studijním oboru Lékařská imunologie (získání titulu Ph.D.) a zajišťuje realizaci diplomových prací pro studenty Přírodovědecké fakulty UP Olomouc zejména oborů biochemie a molekulární biologie. Ústav je akreditován k habilitačním řízením a k řízením ke jmenováním profesorem v oboru Lékařská imunologie.

Organizační struktura

Historie ústavu

Comments are closed