Lékařská imunologie

 

Navržená témata dizertačních prací pro akademický rok 2016/17 

1.Molekulární mechanismy slizniční obrany a IgA imunoglobulin
The mechanisms of mucosal defense and IgA immunoglobulin
Forma studia: Prezenční
Upřednostňovaná kvalifikace uchazeče: Všeobecné lékařství nebo přírodovědné VŠ studium
Počet přijímaných absolventů na téma: 1 (česky, příp. anglicky)
Školitel: Doc. MUDr. Milan Raška, Ph.D.

2.Studium molekulární patogeneze imunokomplexových autoimunitních chorob
The pathogenesis of immune complexes-based autoimmune diseases
Forma studia: Prezenční
Upřednostňovaná kvalifikace uchazeče: Všeobecné lékařství nebo přírodovědné VŠ studium
Počet přijímaných absolventů na téma: 1 (česky, příp. anglicky)
Školitel: Doc. MUDr. Milan Raška, Ph.D.

3.Studium glykosylace HIV-1 obalového proteinu Env jako cesta k efektivnímu designu vakcinačního antigenu
The study of HIV-1 envelope glycoprotein Env as the approach for effective design of vaccine antigen
Forma studia: Prezenční
Upřednostňovaná kvalifikace uchazeče: Všeobecné lékařství nebo přírodovědné VŠ studium
Počet přijímaných absolventů na téma: 1 (česky, příp. anglicky)
Školitel: Doc. MUDr. Milan Raška, Ph.D.

4.Expresní profilování vybraných imunitních molekul u systémových chorob pojiva
Expression profiling of candidate immune molecules in systemic autoimmune diseases
Forma studia: Prezenční
Upřednostňovaná kvalifikace uchazeče: přírodovědné VŠ studium
Počet přijímaných absolventů na téma: 1 (česky, příp. anglicky)
Školitel: Dr. Eva Kriegová

5.Genetická variabilita imunitních genů u vybraných komplikací totálních endoprotéz
Genetic variability of immune genes in long-term complications of total joint replacements
Forma studia: Prezenční
Upřednostňovaná kvalifikace uchazeče: přírodovědné VŠ studium
Počet přijímaných absolventů na téma: 1 (česky, příp. anglicky)
Školitel: Dr. Eva Kriegová

6.Nové klinicky využitelné biomarkery B-buněčných malignit
Novel clinically relevant biomarkers for B-cell malignancies
Forma studia: Prezenční
Upřednostňovaná kvalifikace uchazeče: přírodovědné VŠ studium
Počet přijímaných absolventů na téma: 1 (česky, příp. anglicky)
Školitel: Dr. Eva Kriegová

7.Navrhování a testování rekombinantních antigenů pro imunoprofylaxi infekčních chorob
Zdroj financování: vnitřní granty UP
Forma studia: prezenční
Počet studentů: 1
Školitel: Mgr.Michal Křupka, Ph.D.

8.Klinické a laboratorní sledování účinnosti alergenové imunoterapie
Počet studentů: 1
Forma studia: kombinovaná
Školitel: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, Ph.D.

9.Význam variability HLA systému a dalších imunitních genů u transplantace krvetvorných kmenových buněk.
The importance of variability of HLA system and other immune genes in haematopoetic stem cell transplantation.
Forma studia: Kombinovaná
Počet studentů: 1
Školitel: doc. MUDr. František Mrázek, Ph.D.

Termín pro podání přihlášky na děkanát LF: do 15. 5. 2016

Termín a místo přijímacího řízení: 16. 6. 2016 – začátek v 10:00 hod.
knihovna Ústavu imunologie LF, Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc

Předpokládaný maximální počet přijímaných studentů:
prezenční forma: 7 studentů
kombinovaná forma: 2 studenti

Obsah přijímací zkoušky:
Základy imunologie a příbuzných oborů (biologie, zvláště molekulární, biochemie, genetika apod.), diskutuje se také problematika diplomové (magisterské) práce

Kritéria hodnocení:
Prokázání dostatečných znalostí v oblasti teoretické, případně praktické

Comments are closed