Doktorský studijní program Imunofarmakoterapie

ANOTACE

Podle cílového profilu absolventa postgraduálního studia se lékařská imunologie zabývá rozpracováním teoretického základu imunologie a jejím přenosem do medicínské praxe formou diagnostické, terapeutické nebo technologické aplikace. Témata navrhovaná pro doktorské studium na Ústavu imunologie LF UP v Olomouci reflektují experimentální aktivitu ústavu imunologie a jeho spolupráci s dalšími klinickými nebo jinými výzkumnými pracovišti.


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021/22

Témata dizertačních prací řešená na školicím pracovišti:

Ústav imunologie LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc, tel.: 585 632 752

1. DNA a RNA vakcinace a imunoterapie infekčních chorob
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D.

2. Molekulární mechanismy slizniční obrany a IgA imunoglobulin
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D.

3. Multiparametrická analýza lymfocytární imunitní odpovědi na antigenní stimulaci.

1 místo v prezenční formě studia
Školitel: RNDr. Leona Rašková Kafková, Ph.D.

4. Studium molekulární patogeneze imunokomplexových autoimunitních chorob
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D.

5. Studium glykosylace HIV-1 obalového proteinu Env jako cesta k efektivnímu designu vakcinačního antigenu
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D.

6. Design a testování rekombinantních proteonanoliposomálních vakcín k prevenci virových a bakteriálních infekcí
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D.

7. Sublinguální imunizace jako neinvazivní vakcinace budoucnosti
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D.

8. Nové metody analýzy imunitních genů
1 místo v prezenční formě studia
Školitelka: doc. Dr. Ing. Eva Kriegová

9. Studium buněčných profilů imunitních buněk v kloubních výpotcích u osteoartrózy
1 místo v prezenční formě studia
Školitelka: doc. Dr. Ing. Eva Kriegová

10. Studium mikroprostředí u B-buněčných malignit
1 místo v prezenční formě studia
Školitelka: doc. Ing. Eva Kriegová, Dr.

11. Význam vybraných imunologických a imunogenetických faktorů pro úspěšnost transplantace ledvin a krvetvorných kmenových buněk
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: prof. MUDr. František Mrázek, Ph.D.

12. Navrhování a testování rekombinantních antigenů pro imunoprofylaxi infekčních chorob
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: Mgr. Michal Křupka, Ph.D.

Sledování imunitní restituce u pacientů léčených pro roztroušenou sklerózu
1 místo v kombinované formě studia
Školitel: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

13. Příprava, charakterizace a testování rekombinantních a mRNA vakcín formulovaných v biokompatibilních nanočásticích s molekulárními adjuvans pro mukózní a parenterální aplikace (např. influenza, HIV-1,)
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: Doc. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc.


14. Formulace vakcíny proti borelióze a vývoj modelu pro testování účinnosti indukovaných protilátek ex vivo
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: Doc. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc.

Kritéria hodnocení:
prokázání dostatečných znalostí v oblasti teoretické, případně praktické

Ústav imunologie LF UP - školicí pracoviště VÚVEL

· Orální mukoadhezivní lékové formy pro řízené uvolňování léčiv
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: PharmDr. Josef Mašek, Ph.D.

· Solubilizace a formulace hydrofobních látek s protizánětlivým účinkem do nanočásticových lékových forem
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: PharmDr. Josef Mašek, Ph.D.

· Vývoj nových cílených kontrastních agens pro preklinické zobrazování nádorů, cév, trombů a zánětlivých míst pomocí CT a celotělního optického skenování na malých hlodavcích
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: PharmDr. Josef Mašek, Ph.D.

· Testování účinnosti nových fibrinolytických léčiv na in vivo a in vitro modelu s využitím mikrotomografie (microCT)
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: PharmDr. Josef Mašek, Ph.D.

· Indukce protinádorové odpovědi po intratumorální aplikaci cytostatik a imunomodulátorů na modelu myšího metastázujícího melanomu B16F10 s využitím mikroCT.
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: PharmDr. Josef Mašek, Ph.D.

Kritéria hodnocení:
prokázání dostatečných znalostí v oblasti teoretické, případně praktickéUpozornění

Uchazeč o studium si vybírá z vypsaných témat a kromě zvoleného doktorského studijního programu uvádí v přihlášce i vybrané téma dizertační práce.

Termín pro podání přihlášky: do 12. 5. 2021

Termín a místo přijímacího řízení: 15. 6. 2021 - začátek v 10:00 hod.

knihovna Ústavu imunologie LF UP, Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc

Náhradní termín: 22. 6. 2021 - začátek v 10:00 hod.

knihovna Ústavu imunologie LF UP Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc

Kritéria hodnocení:
prokázání dostatečných znalostí v oblasti teoretické, případně praktické