Imunomodulace

Skupina imunomodulace se zabývá již 15 let studiem mechanismů navození imunitní odpovědi vůči vybraným protektivním antigenům u mykotických, bakteriálních a virových onemocnění s použitím nejmodernějších způsobů farmakologické formulace experimentálních vakcín, jako jsou například liposomy s navázanými proteiny a molekulárními adjuvans. Příprava a detailní charakterizace liposomů je realizována v úzké spolupráci s českými vědeckými pracovišti, zejména Výzkumným ústavem veterinárního lékařství Brno (Dr. Jaroslav Turánek) a Ústavem organické chemie a biochemie Praha (Dr. Miroslav Ledvina) a pracovištěm King's College London, UK a GlobalAcorn UK (Prof. Andrew D. Miller). Spolupráce byla a je podpořena několika národními granty (Grantová agentura České republiky, Technologická agentura České republiky, Grantová agentura Ministerstva zdravotnictví České republiky a OPVK Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky). 

Od roku 2005, po návratu MUDr. Rašky z dvouleté stáže na University of Alabama at Birmingham v laboratořích prof. Jiřího Městeckého a Jana Nováka započala etapa intenzivní mezinárodní spolupráce v oblasti zejména studia cukerné složky obalového proteinu Env viru HIV-1 a jejího významu pro vývoj imunitní odpovědi infikovaného jedince a vývoj budoucí vakcíny proti HIV-1 infekci. Tato spolupráce je stále aktivní a je podpořena několika národními granty (KONTAKT Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky, Grantová agentura České republiky, Grantová agentura Ministerstva zdravotnictví České republiky). V oblasti vývoje HIV-1 vakcíny spolupracujeme dále s Biotechnologickým Ústavem AV ČR Praha (Dr. Petr Malý) na vývoji vakcíny založené na molekulárním modelování replik antigenních struktur rozlišovaných neutralizačními protilátkami HIV-1 pozitivních jedinců, kteří udržují infekci dlouhodobě pod kontrolou i bez podávání antivirotik. Spolupráce je podpořena grantem Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Další oblastí výzkumu je studium mechanismů zodpovědných za vznik rozvoj IgA nefropatie, kde významnou roli hrají imunitní komplexy obsahující molekulu imunoglobulinu IgA1 s atypickými cukry připojenými k bílkovinné páteři molekuly. Jedná se o mezinárodní výzkum do nějž jsou zapojena pracoviště ve Spojených státech amerických (University of Alabama at Birmingham, University of Tennessee Health Science Center, Memphis, Columbia University, New York), Japonsku (Juntendo University Faculty of Medicine, Tokyo), ale domácí klinická nefrologická centra (FN Motol, FN Olomouc). Spolupráce byla a je podpořena granty Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Skupina imunomodulace spolupracuje i se soukromým sektorem reprezentovaným farmaceutickou společností Bioveta Ivanovice na Hané, kde hlavní náplní je spolupráce na vývoji reokombinantní vakcíny proti Lymeské borrelióze zvířat i člověka. Spolupráce byla podpořena několika národními granty (Ministrstvo průmyslu a obchodu České republiky a Technologická agentura České republiky).

Na všech výzkumných projektech se intenzivně podílejí nejen akademičtí pracovníci ústavu ale i výzkumní pracovníci a studenti doktorského studijního programu, kteří byli a jsou nepostradatelnou součástí vědeckého týmu.