Mezinárodní Konference  

Ústav imunologie Fakultní nemocnice Olomouc a Ústav imunologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si vás dovolují pozvat na mezinárodní odbornou konferenci 

Lymeská borelióza 2019Termín konání: 15. 5. 2019. 9.00 hodin
Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, Olomouc 


POŘADATEL:
Ústav imunologie Fakultní nemocnice Olomouc
Ústav imunologie Lékařské fakulty UP v Olomouci

ODBORNÝ GARANT:
prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D., přednosta Ústavu imunologie FNOL a LF UP v Olomouci
prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc., Ústav imunologie FNOL a LF UP v Olomouci


Konference "Lymeská borelióza 2019" bude již pátou konferencí s touto tématikou v Olomouci. Setkání bude mít jednoznačně mezinárodní charakter s akcentem na klinické, etiologické a imunologické aspekty Lymeské boreliózy. 

Diskutovány budou také otázky "post treatment syndromu" nebo rekurentních boreliových infekcí, patogenního působení neobvyklých morfologických forem mikroorganismu a obecný pohled na etiopatogenetickou souvislost autoimunitního onemocnění s infekcí, jako možným spouštěčem u predisponovných jedinců.

Účast přislíbili např. Dr. Eugene Shapiro z Yale Univeristy, Dr. John Nathanial Aucott z Johns Hopkins Lyme Disease Clinical Research Center aj.


Podání abstraktů

Termín pro podání abstraktu pro plakát / ústní sdělení: 5. dubna 2019. Potvrzení o přijetí a rozhodnutí o výběru pro plakát nebo ústní podání bude zasláno předkladateli do 15. dubna 2019.

Soubor prosím odešlete na e-mailovou adresu: e.weigl@upol.cz 

FORMÁT pro abstrakt:

 • Název nepřesahuje 165 znaků včetně mezer
 • Autoři (podtrhněte jméno předkladatele)
 • Autorská afilace
 • Text: max. 300 slov
 • Předkladatel musí předložit abstrakt
 • Abstrakty musejí být předloženy v angličtině

Doktorandi s aktivní prezentací (prezentující autory) mají vstup na konferenci zdarma.


Registrace

Účastnický poplatek konference: 1 000 Kč

Doktorandi mají při registraci nárok na 50% slevu. Doktorandi s aktivní prezentací (prezentující autory) mají vstup na konferenci zdarma.

International conference

The Institute of Immunology, Olomouc University Hospital and the Institute of Immunology, the Faculty of Medicine, Palacký University Olomouc cordially invite you to the international conference on 

Lyme Borreliosis 2019 


Date: 15 May 2019. 9 a.m.
Venue: Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, Olomouc 


ORGANIZER:
Institute of Immunology of the Olomouc University Hospital
Institute of Immunology of the Medical Faculty, Palacký University Olomouc

EXPERT GUARANTOR:
prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D., Head of the Institute of Immunology of the Olomouc University Hospital and the Faculty of Medicine, Palacký University Olomouc
prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc., Institute of Immunology of the Olomouc University Hospital and the Medical Faculty, Palacký University Olomouc 


Lyme Borreliosis 2019" is the fifth conference on this subject held in Olomouc. It will be an international meeting, with the accent on clinical, etiological and immunological aspects of Lyme borreliosis. 

Subjects of "post treatment syndrome", recurrent borrelia infections, pathogenic effect of unusual morphological forms of the microorganism and the general view of the ethiopathogenetic connection between an autoimmune disease and the infection as a potential initiator in pre-disposed individuals will also be discussed.

Among our special guests will be, for example, Dr. Eugene Shapiro from Yale Univeristy, Dr. John Nathanial Aucott from Johns Hopkins Lyme Disease Clinical Research Center and others.


Abstract submission

Deadline for abstract submission for poster/oral presentation: April 5th 2019. Confirmation of acceptance and decision about selection for poster or oral presentation will be sent to submitting author before April 15th 2019.

Please send the abstract to e-mail address: e.weigl@upol.cz

FORMAT for abstract:

 • Title no longer than 165 characters including spaces
 • Authors (underline the name of presenting author)
 • Author's affiliation
 • Text body: max. 300 words
 • The presenting author must submit the abstract
 • Abstracts must be submitted in English

PhD students with active presentation (presenting authors) are eligible to register free of charge.


Registration

Conference participation fee: CZK 1 000 CZK

PhD students are eligible for 50% registration discount. PhD students with active presentation (presenting authors) are eligible to register free of charge.


Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Konference je realizována za finanční podpory Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání prostřednictvím projektu Centrum pro Rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika, reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397