Navržená témata dizertačních prací pro akademický rok 2019/20

Studijní program 
LÉKAŘSKÁ IMUNOLOGIE

ANOTACE

Podle cílového profilu absolventa postgraduálního studia se lékařská imunologie zabývá rozpracováním teoretického základu imunologie a jejím přenosem do medicínské praxe formou diagnostické, terapeutické nebo technologické aplikace. Témata navrhovaná pro doktorské studium na Ústavu imunologie LF UP v Olomouci reflektují experimentální aktivitu ústavu imunologie a jeho spolupráci s dalšími klinickými nebo jinými výzkumnými pracovišti.Přijímací řízení do doktorského studijního programu ve školní rok 2019/20 


1. Molekulární mechanismy slizniční obrany a IgA imunoglobulin

1 místo v prezenční formě studia
Finanční podpora: 15-32198A MZ CR
Školitel: prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D.

2. Studium molekulární patogeneze imunokomplexových autoimunitních chorob
1 místo v prezenční formě studia
Finanční podpora:15-32198A MZ CR
Školitel: prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D.

3. Studium glykosylace HIV-1 obalového proteinu Env jako cesta k efektivnímu designu vakcinačního antigenu
1 místo v prezenční formě studia
Finanční podpora:15-32198A MZ CR
Školitel: prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D.

4. Design a testování rekombinantních proteonanoliposomálních vakcín k prevenci virových a bakteriálních infekcí
1 místo v prezenční formě studia
Finanční podpora: 15-32198A MZ CR
Školitel: prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D.

5. Sublinguální imunizace jako neinvazivní vakcinace budoucnosti
1 místo v prezenční formě studia
Finanční podpora: 15-32198A MZ CR
Školitel: prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D.

6. Nové metody v detekci genové variability v klinické praxi
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: Dr. Eva Kriegová
Upřednostňovaná kvalifikace uchazeče: přírodovědné VŠ studium
Finanční podpora: MZ ČR VES16-32339A, MZ ČR VES16-31852A

7. Studium imunitních buněk u onemocnění pohybového aparátu
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: doc. Dr. Eva Kriegová
Upřednostňovaná kvalifikace uchazeče: přírodovědné VŠ studium
Finanční podpora: MZ ČR VES16-31852A

8. Studium chemokinové sítě v patogenezi B-buněčných malignit
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: doc. Dr. Eva Kriegová
Upřednostňovaná kvalifikace uchazeče: přírodovědné VŠ studium
Finanční podpora: MZ ČR VES16-32339A

9. Význam vybraných imunologických a imunogenetických faktorů pro úspěšnost transplantace krvetvorných kmenových buněk.
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: doc. MUDr. František Mrázek, Ph.D.
Finanční podpora: IGA UP

10. Navrhování a testování rekombinantních antigenů pro imunoprofylaxi infekčních chorob
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: Mgr. Michal Křupka, Ph.D.
Finanční podpora: IGA UP

11. Imunologické aspekty Lymeské borreliozy
1 místo v prezenční formě studia
Školitel: Mgr. Michal Křupka, Ph.D.
Finanční podpora: IGA UP

Ústav imunologie LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc, tel.: 585 632 752

Termín pro podání přihlášky: do 14. 5. 2019

Termín a místo přijímacího řízení: 13. 6. 2019 - začátek v 10:00 hod.; knihovna Ústavu imunologie LF UP, Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc

Náhradní termín: 20. 6. 2018 - začátek v 10:00 hod.; knihovna Ústavu imunologie LF UP, Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc

Předpokládaný maximální počet přijímaných studentů:
prezenční forma: 11 studentů

Rámcový obsah přijímací zkoušky:
Základy imunologie a příbuzných oborů (biologie - zvláště molekulární, biochemie, genetika apod.), diskutuje se také problematika diplomové (magisterské) práce.

Kritéria hodnocení:
Prokázání dostatečných znalostí v oblasti teoretické, případně praktické.

Prof. MUDr. Evžen Weigl, CSC.
předseda oborové rady Ústavu imunologie LF UP