Navržená témata dizertačních prací pro akademický rok 2018/19

Studijní program 
LÉKAŘSKÁ IMUNOLOGIE

ANOTACE

Podle cílového profilu absolventa postgraduálního studia se lékařská imunologie zabývá rozpracováním teoretického základu imunologie a jejím přenosem do medicínské praxe formou diagnostické, terapeutické nebo technologické aplikace. Témata navrhovaná pro doktorské studium na Ústavu imunologie LF UP v Olomouci reflektují experimentální aktivitu ústavu imunologie a jeho spolupráci s dalšími klinickými nebo jinými výzkumnými pracovišti.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2018/19


Témata dizertačních prací řešená na školicím pracovišti:

Ústav imunologie LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc, tel.: 585 632 752


1. Molekulární mechanismy slizniční obrany a IgA imunoglobulin 

1 místo v prezenční formě studia 

Školitel: prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D.


2. Studium molekulární patogeneze imunokomplexových autoimunitních chorob 

1 místo v prezenční formě studia 

Školitel: prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D.


3. Studium glykosylace HIV-1 obalového proteinu Env jako cesta k efektivnímu designu vakcinačního antigenu 

1 místo v prezenční formě studia 

Školitel: prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D.


4. Design a testování rekombinantních proteonanoliposomálních vakcín k prevenci virových a bakteriálních infekcí 

1 místo v prezenční formě studia 

Školitel: prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D.


5. Sublinguální imunizace jako neinvazivní vakcinace budoucnosti

1 místo v prezenční formě studia 

Školitel: prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D.


6. Navrhování a testování rekombinantních antigenů pro imunoprofylaxi infekčních chorob 

1 místo v prezenční formě studia 

Školitel: Mgr. Michal Křupka, Ph.D.


7. Imunologické aspekty lymeské borreliózy 

1 místo v prezenční formě studia 

Školitel: Mgr. Michal Křupka, Ph.D.


8. Expresní profilování vybraných imunitních molekul u systémových chorob pojiva

Upřednostňovaná kvalifikace uchazeče: přírodovědné VŠ studium

1 místo v prezenční formě studia

Školitelka: doc. Ing. Eva Kriegová, Dr.


9. Genetická variabilita imunitních genů u komplikací totálních endoprotéz

Upřednostňovaná kvalifikace uchazeče: přírodovědné VŠ studium

1 místo v prezenční formě studia

Školitelka: doc. Ing. Eva Kriegová, Dr.


10. Studium chemokinových receptorů v patogenezi B-buněčných malignit

Upřednostňovaná kvalifikace uchazeče: přírodovědné VŠ studium

1 místo v prezenční formě studia

Školitelka: doc. Ing. Eva Kriegová, Dr.


11. Význam vybraných imunologických a imunogenetických faktorů pro úspěšnost transplantace krvetvorných kmenových buněk

1 místo v prezenční formě studia

Školitel: doc. MUDr. František Mrázek, Ph.D.


Upozornění: Uchazeč o studium si vybírá z vypsaných témat a kromě zvoleného doktorského studijního programu uvádí v přihlášce i vybrané téma dizertační práce.

Termín pro podání přihlášky: do 14. 5. 2018

Termín a místo přijímacího řízení: 14. 6. 2018 - začátek v 10:00 hod.; knihovna Ústavu imunologie LF UP, Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc

Náhradní termín: 21. 6. 2018 - začátek v 10:00 hod.; knihovna Ústavu imunologie LF UP Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc


Předpokládaný maximální počet přijímaných studentů:

prezenční forma: 7 studentů

kombinovaná forma: -