Profil


Ústav imunologie v sobě propojuje univerzitní a nemocniční část, organizačně spadající pod Lékařskou fakultu UP Olomouc a Fakultní nemocnici v Olomouci. Univerzitní část zajišťuje výuku v oblastech teoretická, laboratorní a klinická imunologie v podobě základního kurzu ve třetím a čtvrtém ročníku oboru všeobecné lékařství a čtvrtém ročníku oboru zubního lékařství a volitelných předmětů z klinické imunologie ve čtvrtém a pátém ročníku obou oborů. Klinická část zajišťuje rutinní laboratorní diagnostiku imunologických parametrů pro potřeby FN Olomouc a některých extramurálních pracovišť.

Jak univerzitní tak nemocniční část ústavu je intenzivně zapojena do výzkumně experimentální činnosti, která je zaměřena na studium mechanismů indukce imunitní odpovědi, mechanismů rozvoje autoimunitních onemocnění, mechanismů regulace imunitní odpovědi u nádorových onemocnění a vlivu HLA na úspěch transplantací krvetvorných kmenových buněk a orgánů.

Ústav imunologie působí rovněž jako školící pracoviště pro lékaře před atestací v oboru alergologie a klinická imunologie, zajišťuje výuku studentů v doktorském studijním oboru Lékařská imunologie (získání titulu Ph.D.) a zajišťuje realizaci diplomových prací pro studenty Přírodovědecké fakulty UP Olomouc zejména oborů biochemie a molekulární biologie. Ústav je akreditován k habilitačním řízením a k řízením ke jmenováním profesorem v oboru Lékařská imunologie.Kdo u nás pracuje


Fotogalerie

22. 10. 2015
Udílení cen TA ČR za Multiepitopovou syntetickou vakcínu proti borelióze pro veterinární aplikace 


Udělení ceny za 3.místo v soutěži nejlepší spolupráce roku 2014 za projekt "Rekombinantní vakcína proti lymské borelióze" 


18.6.2014

Předávání dekretu novému přednostovi ústavu


Ukončení funkčního období přednosty prof. Weigla 2014 


Pracovní skupina Imunomodulace


Laboratorní pokusy


Udělení čestného doktorátu UP prof. MUDr. Jiřímu Městeckému, CSc. 14.5.2013


Návštěva prof.Městeckého


Sjezd alergologů a imunologů v Olomouci 2010


Advent 2018


Listopad 2019 Branná v Jeseníkách