Základy imunologie


Studijní program: Zubní lékařství

Název předmětu: Základy imunologie

Rozvrhová zkratka: KIM/ZUA12

Rozvrh výuky: 15 hodin přednášek, 15 hodin praktických cvičení

Zařazení výuky: 4. ročník, 7. semestr

Počet kreditů: 2

Forma výuky: Přednášky, praktická cvičeníPodmínky ukončení: 100% účast na praktikách, zápočet

Způsob ukončení: zkouška

Doporučená literatura:

ZÁKLADY IMUNOLOGIE pro zubní a všeobecné lékaře, Ivan Šterzl a kolektiv učební texty Univerzity Karlovy v Praze
IMUNOLOGICKÉ VYŠETŘOVACÍ METODY PRO STUDENTY LF UP V OLOMOUCI Raška M. a kolektiv: UP Olomouc, 2016.
ZÁKLADY IMUNOLOGIE, Václav Hořejší, Jiřina Bartůňková, 4. vydání, Triton 


Sylabus ke stažení 

Sylaby a studijní materiály jsou dostupné na platformě MOODLE


Studijní materiály


Zkušební otázky

A) TEORETICKÁ IMUNOLOGIE

 1. Co je imunologie, imunita, vztahy imunitního systému k systému neuroendokrinnímu.
 2. Struktura lymfatického systému - primární a sekundární lymfatické orgány.
 3. Buněčné elementy účastnící se nespecifické obranyschopnosti - epitelie, leukocyty.
 4. Antigen prezentující buňky - zapojení v indukci imunitní odpovědi, rozdělení.
 5. Buněčné elementy účastnící se specifické obranyschopnosti.
 6. Vztah a dominance buněčných elementů vrozené a antigenně specifické imunity.
 7. Humorální mechanismy obrany v systémové, slizniční a kožní imunitě (specifické, nespecifické).
 8. Klasická, lektinová a alternativní dráha komplementu - biologický význam, rozdíly.
 9. Třídy a podtřídy protilátek, fyziologické koncentrace, funkce v systému a na sliznicích.
 10. IgA v slizniční obraně
 11. Průběh aktivace B lymfocytů, protilátková odpověď primární a sekundární.
 12. IgE - jeho význam v imunologických reakcích, interakce s receptory na buňkách.
 13. Genetický základ protilátkové heterogenity, genové rekombinace, zdroje variability VH a VL.
 14. Antigeny, superantigeny, hapteny, nosiče, imunogen, alergen, autoantigen.
 15. T dependentní a independentní antigeny.
 16. MHC, genová lokalizace, buněčná distribuce, dědičnost, biologický význam variability MHC.
 17. Cytokiny a chemokiny, adhezivní molekuly - dělení, biologický význam.
 18. T-lymfocyty, CD klasifikace, význam, funkce, fyziologické koncentrace v periferní krvi.
 19. Th lymfocyty - rozdělení, funkce, spolupráce s ostatními buněčnými elementy.
 20. Regulační CD4, CD8 lymfocyty, mechanismy regulačního působení.
 21. Cytotoxické lymfocyty a jejich efektorové a paměťové funkce.
 22. NK buňky - efektorové a regulační funkce.
 23. Antigenně specifická a nespecifická spolupráce T a B lymfocytů při tvorbě protilátek.
 24. Slizniční imunitní systém jako homeostatická bariéra na rozhraní vnějšího a vnitřního prostředí
 25. Dutina ústní z pohledu imunitního systému

B) LABORATORNÍ A KLINICKÁ IMUNOLOGIE

 1. Vyšetření imunologického a alergologického pacienta - anamnéza, fyzikální a laboratorní vyšetření.
 2. Odběr biologického materiálu k imunologickému vyšetření - indikace, interpretace.
 3. Vyšetřování parametrů humorální imunity - metody, referenční hodnoty, indikace, interpretace.
 4. Vyšetření populací lymfocytů a jejich funkcí - metody, referenční hodnoty, indikace, interpretace.
 5. Vyšetření funkce fagocytujících buněk - metody, indikace, interpretace.
 6. Vyšetření HLA-antigenů - metody, indikace, interpretace.
 7. Molekulárně genetické metody v imunologické laboratorní diagnostice - PCR, sekvenování, NGS.
 8. Základy alergologického vyšetření a testování - anamnéza, fyzikální vyšetření, kožní testování, expoziční testy, eliminační testy, bronchoprovokační testy - indikace a hodnocení.
 9. Imunologické mechanismy uplatňující se při zánětlivých onemocněních parodontu.
 10. Alergická reakce I. typu, podstata, klinické projevy.
 11. IgE - význam v imunopatologických stavech.
 12. Reakce přecitlivělosti druhého typu - podstata, klinické projevy.
 13. Imunokomplexový typ přecitlivělosti - podstata, klinické projevy.
 14. Reakce oddálená - pozdní přecitlivělost - podstata, klinické projevy.
 15. Zastoupení a funkce buněčných elementů v alergické reakci, mediátory alergické reakce.
 16. Sezónní a perzistentní alergická rhinitida - příčina, projevy, léčba.
 17. Astma bronchiale alergické - dělení, klinické projevy, léčba.
 18. Anafylaktická reakce, příčiny, projevy, léčba.
 19. Léková alergie - projevy, léčba.
 20. Kožní projevy alergie, Quinckeho edém, HANE - klinický obraz, léčba.
 21. Alergie na jed blanokřídlého hmyzu, projevy, léčba.
 22. Projevy imunodeficiencí a autoimunitních chorob v dutině ústní - příčiny, klinické projevy.
 23. Vrozené a získané imunodeficity - rozdělení, příčiny, klinické projevy, možnosti léčby.
 24. Možnosti imunologické intervence - imunostimulace, imunosuprese, biologická léčiva.
 25. Specifická alergenová terapie, příčiny, indikace, provedení, typy alergenové imunoterapie